AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a la Entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www jorge-serrano.com

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: Jorge Serrano Olivares amb DNI 43112546N
C/ Jaume Balmes, 22 1r – 4
07141Marratxí
Illes Balears

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.jorge-serrano.com, caldrà acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

A) L’usuari i/o client assumeix aquestes condicions generals de servei.

B) Si l’usuari i/o client no accepten aquestes condicions, no poden fer ús d’aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix JORGE SERRANO

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.jorge-serrano.com. La utilització d’aquesta web us atribueix la condició d’usuari des de l’accés i l’inici de la navegació per aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels continguts l’usuari accepta de manera expressa aquestes condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a què accedeix.

b) A través de la pàgina web, www.jorge-serrano.com facilita als usuaris l’accés i la utilització de informació i serveis diversa.

c) L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que disposen les presents Condicions Generals

d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix la subscripció prèvia o registre dels Usuaris. No obstant això, JORGE SERRANO condiciona la utilització d’alguns dels Serveis, oferts a la Web, a l’emplenament previ del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada al mateix servei oa les condicions particulars que, si s’escau, el regulin.

e) L’usuari s’obliga a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.jorge-serrano.com.

f) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

g) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

h) L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

i) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.

j) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o dexplotació comercial a través del web.

No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través del web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

k) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.

l) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit expressament l’ús de qualsevol contingut del qual l’usuari no en sigui titular.

m) L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de correu brossa en l’ús o com a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualsevol altre missatge no sol·licitat ni consentit prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través del web.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

Aquest Avís Legal només es refereix a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços oa les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no és limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a lentitat lexercici exclusiu dels drets dexplotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre l’entitat i l’Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic hola@jorge-serrano.com Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme als dades de caràcter personal aportades per aquest últim en registrar-se a la pàgina web www.jorge-serrano.com L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen. , la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió daquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en allò que no disposa aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les vostres dades de caràcter personal: RESPONSABLE: JORGE SERRANO. EMAIL: hola@jorge-serrano.com, DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: PROTOCOLS DE SEGURETAT INFORMÀTICA PROTECMIR S.L..

FINALITAT: A JORGE SERRANO ratam la informació que ens facilita per tal de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l’enviament d’informació i de prospecció comercial. Per tal de poder oferir-vos serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se’n sol·liciti la supressió, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les vostres dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas heu donat el vostre consentiment per tractar els vostres